JATO Privacy Policy

JATO DYNAMICS BİLGİ VE VERİ TABANI HIZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ (“JATO”)
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Kişisel verilerin korunması, JATO Dynamics Bilgi ve Veri Tabanı Hizmetleri Anonim Şirketi (“JATO” veya “Şirket”) ve bağlı ortaklıkları için büyük hassasiyet arz etmekte olup Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”) ile müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, web sitesi kullanıcılarının, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, JATO eski çalışanlarının, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) öngörülen düzenlemelere göre toplanması, işlenmesi ve korunması ilkeleri belirlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEMESİ POLİTİKASI

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Uygulanacak İlkeler

JATO tarafından işlenen tüm kişisel KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmektedir. KVKK kapsamında belirtilen ilkeler uyarınca da kişisel veriler:

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun işlenecektir
 • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması sağlanacaktır
 • Belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenecektir
 • İşlendikleri yasal amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılacak ve açıklanacaktır
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir

2.2. JATO’nun Kişisel Verileri İşleme Amaçları

JATO, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda, JATO ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişileri KVKK madde 11 kapsamında sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

JATO, KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisinde ki aşağıdaki koşullarla sınırlı olarak ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verileri işlemektedir.

2.2.1 Koşullar

 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin JATO’nun ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kişisel verilerin JATO tarafından işlenmesinin sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması; [Kişisel bilgiler sözleşme öncesinde teklif hazırlanması veya ilgili kişinin sözleşme sonucuyla bağlantılı taleplerini karşılamak amacıyla işlenebilir.]
 • Kişisel verilerin alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde JATO tarafından işlenmesi
 • Kişisel verilerin JATO tarafından işlenmesinin JATO’nun veya veri sahiplerinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla JATO’nun meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulması, [Meşru menfaatler, hukuka, ahlaka ve adaba uygun olan ticari ve maddi menfaatleri de içerir]
 • JATO tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması

Yukarıda belirtilen şartların bulunmaması halinde, JATO kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

2.2.2 Amaçlar

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi
 • Sizin tüketim ve alım kriterlerinize uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin sizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi
 • Pazar araştırması anketlerinin yürütülmesi
 • Müşteri portföyümüzü ve web sitesi ziyaretçilerimizi analiz edilebilmesi ve arşivlenmesi
 • Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İnsan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini personelimizin özlük işlemlerinin yapılması ve ücretlerinin ödenebilmesi, iş başvurularını değerlendirebilmesi
 • Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması
 • Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Verileri doğru ve güncel olmasının sağlanması.

2.3. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

JATO, çalışan adaylarının işe alım sürecinde kişisel verilerini İş Kanunu ve sair ilgili mevzuatta işverene yüklenen yasal yükümlülükleri yerine getirmek, JATO İnsan Kaynaklarının belirlediği faaliyetlerin icrası, işe alımın gerçekleştirilmesi amacıyla aydınlatma yükümlülüğünü de yerine getirerek ve esas olarak kişinin açık rızasını alarak işlemektedir. Çalışan adaylarının kişisel verileri iş görüşmesi veya gerek yazılı gerekse elektronik herhangi bir araçla toplanıp, işlenmektedir. JATO uluslararası bir şirket olduğundan ve farklı ülkelerde bilişim sistemlerini tuttuğundan ve yeni adayların değişik pozisyonlarda, yerlerde değerlendirilmesi mümkün olduğundan yine KVKK hükümlerindeki düzenlemelere uygun olarak kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeterli korumanın bulunduğu diğer ülkelerde ki JATO bağlı şirketlerine aktarılabilmektedir. JATO bu verileri yasal bir şekilde talep edilmesi halinde ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir. Çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesindeki temel gaye işe alım olmakla birlikte aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için de kişisel veriler işlenebilmektedir:

 • Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle (referanslar gibi) iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek
 • İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak

Çalışan adaylarının kişisel verileri de işbu KVK Politikasının “Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri” başlığında değinilen sürelere uygun tutulmaktadır. Bu sürenin ikmaliyle birlikte kişisel veriler imha edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

JATO, KVKK madde 12’ye uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı erişimleri engellemek, bunların muhafazasını sağlamak amacıyla uygun gerekli tedbirleri almakta ve kişisel verilerin üçüncü kişilerce hukuka aykırı olarak işlenmesine engel olmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

4.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

JATO, KVKK’nin kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasına ilişkin olan 8. maddesindeki hükmüne uygun olarak, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (İş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, kanuni yükümlülükleri bulunduğu kamu kurum ve/veya kuruluşlara ve sair üçüncü kişilere) aktarabilmektedir. JATO, bu doğrultuda KVKK’nin 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

4.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

JATO, kişisel verileri Türkiye’de üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, dış kaynak kullanımı dâhil yukarıda da yer verildiği gibi Kanun ve ilgili diğer mevzuatta ön görülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak; şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve KVKK veya ilgili diğer mevzuatta aksi öngörülmediği sürece yurt dışına aktarılabilir. KVKK’da belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp, sağlanmadığını Kişisel Verileri Koruma Kurulu belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise hem Türkiye’deki hem de ilgili yabancı ülkede ki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KVK Kurulunun izninin bulunması gerekmektedir.

4.3. Aktarım Yapılan Kurum Kuruluşlar

JATO kamu tüzel kişileri ile ilgili mevzuatları kapsamında talep ettikleri bilgiler KVKK’nın 8. maddesi uyarınca paylaşılır. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği diğer kişi veya kuruluşlar ise şunlardır; her türlü kişisel verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasına JATO ile birlikte sorumlu olmak üzere bağlı ortaklıklar ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı JATO olarak faaliyetleri yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet alınan, işbirliği içinde olunan yurt içi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

JATO, temel ilke olarak ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklanmasını esas almaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler JATO o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak JATO’nun uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri veya ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirmektedir. Buna göre kişisel veriler:

JATO Kişisel Verileri Saklama ve Silme Süreleri

Verinin Niteliği Saklama Süresi (İlişkinin
Sona Ermesinden İtibaren)
Periyodik İmha Süreleri
Sözleşmeden kaynaklı
ilişkilerde (TBK genel
zamanaşımı süresi)
10 (on) Yıl Her veri için ayrı olarak on (10)
yılın tamamlandığı ay içinde
periyodik olarak ve/veya veri
saklama süresinin sona
ermesinden sonra veri
sorumlusu tarafından belirlenen
altı (6) aylık periyodik imha
süresi içerisinde.
Kira ilişkisinden kaynaklı
işlenen kişisel veriler
5 (beş) Yıl Her veri için ayrı olarak beş (5)
yılın tamamlandığı ay içinde
periyodik olarak ve/veya veri
saklama süresinin sona
ermesinden sonra veri
sorumlusu tarafından belirlenen
altı (6) aylık periyodik imha
süresi içerisinde.
İşçilerin ücrete ilişkin haklarına
dair kişisel veriler
5 (beş) Yıl Her veri için ayrı olarak 5 yılın
tamamlandığı ay içinde
periyodik olarak ve/veya veri
saklama süresinin sona
ermesinden sonra veri
sorumlusu tarafından belirlenen
altı (6) aylık periyodik imha
süresi içerisinde.
İşçilerin Sağlık Muayenelerine
İlişkin Verileri
15 (beş) Yıl Her veri için ayrı olarak on-beş
(15) yılın tamamlandığı ay
içinde periyodik olarak ve/veya
veri saklama süresinin sona
ermesinden sonra veri
sorumlusu tarafından belirlenen
altı (6) aylık periyodik imha
süresi içerisinde.
Vergisel kayıtlar 5 (beş) Yıl Her veri için ayrı olarak beş (5)
yılın tamamlandığı ay içinde
periyodik olarak ve/veya veri
saklama süresinin sona
ermesinden sonra veri
sorumlusu tarafından belirlenen
altı (6) aylık periyodik imha
süresi içerisinde.
Tüketicilerin işlenen kişisel
verileri
2 (iki) Yıl Her veri için ayrı olarak iki (2)
yılın tamamlandığı ay içinde
periyodik olarak ve/veya veri
saklama süresinin sona
ermesinden sonra veri
sorumlusu tarafından belirlenen
altı (6) aylık periyodik imha
süresi içerisinde.
Çalışan adaylarının kişisel
verileri
6 (altı) Ay Her veri için ayrı olarak altı (6)
ayın tamamlandığı ay içinde
periyodik olarak ve/veya
ve/veya veri saklama süresinin
sona ermesinden önce veri
sorumlusu tarafından belirlenen
altı (6) aylık periyodik imha
süresi içerisinde.
Ziyaretçilerin kişisel verileri 6 (altı) Ay Her veri için ayrı olarak altı (6)
ayın tamamlandığı ay içinde
periyodik olarak ve/veya veri
saklama süresinin sona
ermesinden önce veri
sorumlusu tarafından belirlenen
altı (6) aylık periyodik imha
süresi içerisinde.

6. KİŞİSEL BİLGİLERİ JATO TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİNİN HAKLARI VE BU
HAKLARIN KULLANILMASI

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca; tüm kişisel verileri JATO tarafından işlenen gerçek kişiler kendisiyle ilgili aşağıda sayılan haklara sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) KVKK’nun 7’inci maddesinde belirtildiği üzere, KVKK’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak ücretsiz olarak iletebileceklerdir.

7. JATO TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Türk Ceza Kanunu’nun 138’inci maddesi ve KVKK’nın 7/f.1’e maddesi düzenlemesi doğrultusunda kişisel veriler ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde JATO’nun kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin bu yönde bir talebinin olması halinde silinir, imha edilir veya anonimleştirilerek kullanmaya devam edilir.

JATO’nun ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğü olan durumlarda veri sahibinin talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır.

JATO ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğimde, periyodik imha için ön görülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri KVK Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale getirilmesine ilişkin rehberde belirtilen silme ve anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak siler veya anonimleştirerek kullanmaya devam eder.

8. DİĞER HUSUSLAR

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. JATO bu Politikada yasal düzenlemeler ve Şirket Politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni Politika metni hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ & KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

 1. Amaç

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma  Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince,  Jato Dynamics Bilgi ve Veri Tabanı Hizmetleri Anonim Şirketi (“Jato” veya “Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizlere sunduğu ve sunacağı hizmetlere ilişkin kişisel veriler topladığını ve işlediğini, bu çerçevede ne tür veriler toplandığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, Şirketimizin işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Sizlerin kendi açık rızanız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin kapsamı aşağıda sayılanlar ile sınırlı olmamakla birlikte; ad, soyad, doğum tarihi, kimlik bilgileri, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim gibi verilerden oluşmaktadır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, Şirketimizin insan kaynakları departmanı, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir ve işlenebilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Şirketimizin internet sitesi üzerinden doldurulacağınız talep ve kayıt formları ile online anketler aracılığı ile de toplanabilecek ve işlenebilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım kriterlerinize uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin sizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi, pazar araştırması anketlerinin yürütülmesi, müşteri portföyümüzü ve web sitesi ziyaretçilerimizi analiz edilebilmesi ve arşivlenmesi, Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, personelimizin özlük işlemlerinin yapılması ve ücretlerinin ödenebilmesi, iş başvurularını değerlendirebilmesi,  iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması, yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, verileri doğru ve güncel olmasının sağlanması amaçlarıyla KVKK’nin 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. Ayrıca Kişisel Verileriniz, KVKK’nin 5. maddesinde belirtildiği hallerde Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Şirketimiz ile bağlı olan ortaklarımıza, grup şirketlerimize, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK madde 8 ve 9’da belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Veri Sahibi Olan İlgili Kişilerin Hakları

KVKK madde 11 uyarınca kişisel verilerin sahibi olan kişilerin hakları aşağıda belirtilen şekildedir;

 1. Sahip olduğunuz kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme ihtimalinde buna ilişkin bilgi talep etme hakkı,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 6. KVKK’nun 7’inci maddesinde belirtildiği üzere, KVKK’na ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı.

KVKK kapsamındaki haklarınızı yazılı olarak kullanmanız gerekmekte olup, işbu haklarınızı Başvuru Formu aracılığı ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok otuz (30) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.